Evaluare utilizator: 5 / 5

Steluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activăSteluță activă
 
Image
Vrei sa iti continui studiile in Spania?
Vrei sa ti se recunoasca diploma de studiu si sa poti practica meseria pe care esti calificat?
Vrei sa ti se echivaleze studiile?
Daca da, atunci ai noroc, pentru ca in articolul urmator vei gasi toate informatiile necesare. Informatii oficiale oferite de Ministerul Educatiei si Cercetarii din Romania. CENTRUL NATIONAL DE RECUNOASTERE SI ECHIVALARE A DIPLOMELOR OBTINUTE ÎN STRAINATATE

- înfiintat prin Hotarârea Guvernului nr.49 din 29.01.1999;
- functioneaza, la nivel de directie în cadrul MEC, în baza Regulamentului aprobat prin Ordinul nr. 3422 / 17.03.1999 al ministrului educatiei;

- este sprijinit in activitatea sa de un Consiliul National de Echivalare a Diplomelor (CNED), organism consultativ format din 27 de membri numiti prin Ordin al ministrului educatiei si cercetarii din rândul celor mai buni specialisti din învatamântul românesc;

- activitatea CNRED este condusa de un director;

- activitatea CNED este condusa de un presedinte;

- CNRED este asociat retelelor europene ENIC (Reteaua Europeana a Centrelor de Informare înfiintata de Consiliul Europei) si NARIC (Reteaua Centrelor de Informare pentru Recunoastere Academica înfiintata de Uniunea Europeana) carora transmite si de la care primeste informatii în materie de recunoastere a diplomelor.

ACTIVITATI

- stabileste criteriile de recunoastere si echivalare a diplomelor în domeniul preuniversitar, universitar si postuniversitar;

- recunoaste si propune CNED spre echivalare nivelul, profilul si specializarea diplomelor de studii obtinute în strainatate;

- înainteaza CNADTCU dosarele de echivalare a titlului de doctor;

- întocmeste ordine ale ministrului în materie de echivalare si elibereaza atestatele;

- participa cu experti la negocierea acordurilor bilaterale si multilaterale în materie de recunoastere reciproca a diplomelor si  titlurilor stiintifice;

- vizeaza diplome, certificate si foi matricole eliberate de institutii de învatamânt acreditate pentru cetatenii straini care au absolvit în România si pentru cetatenii români care pleaca din România (numai invatamant superior);

- preia, sistematizeaza, proceseaza si înregistreaza informatiile privind sistemele de învatamânt si statutul juridic al institutiilor de învatamânt din strainatate, studiile oferite si conditiile acestor institutii pentru obtinerea actelor de studii, informatiile transmise prin retelele ENIC/NARIC;

- furnizeaza, prin E-mail sau fax, prin retelele ENIC/NARIC informatii privind sistemul de învatamânt din România, structura acestuia, institutiile de învatamânt, durata studiilor, profilul si specializarile, tipul si forma actelor de studii, conditiile cerute pentru obtinerea diplomelor;

- furnizeaza informatii, la solicitarea autoritatilor române, a  institutiilor de învatamânt din România sau a unor persoane fizice, privind sistemele de învatamânt din strainatate;

- elibereaza, la cererea persoanelor fizice, adeverinte care atesta studiile efectuate într-o institutie de învatamânt din România, necesare pentru continuarea studiilor sau pentru încadrarea într-o activitate lucrativa în strainatate;

- stabileste si mentine contacte directe, prin vizite de studiu, cu centre de recunoastere si echivalare din alte tari si organizatii internationale de profil;

- îndeplineste orice alte activitati date în competenta sa conform actelor normative în vigoare;

- recunoaste diplomele cetatenilor straini in vederea obtinerii permiselor de munca;

- convoaca membri ai Consiliului National de Echivalare a Diplomelor în functie de solicitari.

CNED hotaraste, în urma evaluarii dosarelor, echivalarea diplomelor.

METODOLOGIA RECUNOASTERII SI ECHIVALARII

- Procedura de recunoastere si echivalare nu trebuie sa confere mai multe drepturi cetatenilor care au studiat în strainatate fata de cei care au studiat în România si se face cu respectarea legislatiei române.

- Orice solicitare de recunoastere a unui act de studii obtinut în strainatate se adreseaza, în scris, la CNRED care decide, pe baza datelor furnizate de solicitant si a celor furnizate de centrele similare din alte tari, daca recunoaste, cu sprijinul CNED, diploma sau actul de studii prezentat si stabileste conditiile de echivalare.

ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA RECUNOASTERII SI ECHIVALARII STUDIILOR ÎN STRAINATATE:

a) preuniversitare:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita echivalarea actului de studii;

- actul de studii ce urmeaza a fi echivalat în copie xerox, precum si traducerea legalizata a acestuia;

- foaia matricola continând studiile efectuate în România anterior plecarii în strainatate;

- certificatul de nastere în copie legalizata;

- dovada ca este cetatean român cu domiciliul stabil în România (copilul minor urmeaza statutul juridic al parintilor) sau în cazul celor care si-au urmat parintii în strainatate, adeverinta de la institutia trimitatoare.

b) studiilor superioare:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita echivalarea actului de studii (se va mentiona adresa exacta a solicitantului);

- actul de studii ce urmeaza a fi supus echivalarii, în copie xerox, precum si traducerea  în limba româna - legalizata;

- foaia matricola anexa la actul de studii, în copie xerox si traducerea legalizata a acesteia în limba româna;

- programele analitice ale cursurilor efectuate pentru obtinerea actului de studii ce urmeaza a fi echivalat, în original sau copii legalizate, precum si traducerea legalizata a acestora;

- diploma de bacalaureat, în copie xerox legalizata sau echivalentul acesteia în copie xerox si traducere legalizata;

- actul de identitate (buletin, pasaport – fotocopie) si adresa în România (se completeaza pe cerere);

- certificat de nastere si casatorie (în cazul în care numele înscris pe diploma nu mai coincide cu cel din actul de identitate în limba româna - copie legalizata).

c) pentru diploma de doctor:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita echivalarea actului de studii (se va mentiona adresa exacta a solicitantului);

- diploma de doctor în stiinte ce urmeaza a fi echivalata - copie xerox precum si traducere legalizata;

- rezumatul tezei de doctorat – în limba româna ;

- doua referate cu aprecieri privind continutul tezei de doctorat, din partea a doi profesori universitari români.

- planul individual cuprinzând activitatile stiintifice în cadrul programului de doctorat (cursuri urmate, examene, referate, etc.) având confirmare de autenticitate, în copie xerox si traducere legalizata;

- diploma de bacalaureat în copie xerox legalizata sau echivalentul acesteia în copie xerox si traducere legalizata;

- diploma de licenta în copie xerox legalizata sau echivalentul acesteia si atestatul de echivalare a studiilor în România (pentru cei care au studiat în strainatate);

- certificat de nastere si casatorie în copie legalizata;

- actul de identitate (buletin, pasaport – fotocopie) si adresa în România (se completeaza pe cerere);

d) recunoasterea diplomelor pentru cetatenii straini, angajati de companii:

- cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii prin care se solicita recunoasterea actului de studii – din partea firmei angajatoare, cu specificarea postului pe care urmeaza sa-l ocupe cetateanul strain;

- diploma de studii, în copie xerox precum si traducerea în limba româna - legalizata;

- copie xerox pasaport;

- copie xerox certificat de înmatriculare a firmei

DURATA PROCEDURII DE RECUNOASTERE:

- de maximum 60 de zile de la data depunerii dosarului la CNRED, pentru dosarele de echivalare a studiilor universitare si aprofundate; daca CNED recomanda, în vederea echivalarii, promovarea unor examene de diferenta, CNRED stabileste conditiile în care acestea se sustin, iar termenul de rezolvare va fi de 30 de zile de la data depunerii dovezii promovarii examenelor stabilite de CNED.

- de maximum 90 de zile în cazul diplomelor de doctor în stiinte;

- de maximum 15 zile pentru studii preuniversitare de la data depunerii dosarului; în cazul in care sunt necesare examene de diferenta, termenul de rezolvare va fi de maximum 15 zile de la data depunerii la CNRED a dovezii promovarii respectivelor examene.

 

Actele necesare aplicarii VIZEI PE ACTELE DE STUDII:
(Numai pentru invatamantul universitar si post universitar)

1.  Cerere adresata ministrului educatiei si cercetarii, prin care se solicita vizarea actului de studii – cererea este tip si se elibereaza dupa verificarea actelor si achitarea sumelor stabilite;

2.  Numar de la registratura (Str. Spiru Haret, nr. 12 - dupa verificarea actelor)

3.  Un act de identitate al titularului diplomei (buletin, certificat de nastere)
PENTRU VIZARE SE VA PREZENTA TITULARUL SAU ÎN MOD EXCEPTIONAL UN IMPUTERNICIT PRIN PROCURA SPECIALA (ELIBERATA DE UN OFICIU CONSULAR AL ROMÂNIEI ÎN STRAINATATE) + COPIE ACT IDENTITATE TITULAR – UN EXEMPLAR ORIGINAL AL PROCURII VA RAMANE LA CNRED.
PENTRU CETATENII STRAINI VIZAREA SE FACE PERSONAL CU ADRESA DIN PARTEA UNIVERSITATII SAU PRIN INTERMEDIUL INSTITUTIILOR DE ÎNVATAMÂNT EMITENTE

4.  Actul de studii ce urmeaza a fi vizat, în ORIGINAL.

5. Copie dupa certificatul de casatorie (când a avut loc o schimbare a numelui)

Sumele percepute pentru vizarea actelor de studii sunt:
- 5 lei RON (50.000 lei ROL) cererea si
- 20 lei RON (200.000 lei ROL) pentru fiecare act vizat

Actele care sunt admise la vizare

1. DIPLOME (doar cele EMISE DE M.Ed.C. si Institutiile de Învatamânt Superior Acreditate) - de absolvire (colegiu universitar), licenta, master, studii aprofundate, postuniversitare, doctorat - TOATE ACESTE DIPLOME TREBUIE SA FIE ELIBERATE DE INSTITUTII ACREDITATE, SUB ANTET PROPRIU.

2. FOI MATRICOLE - numai pentru studii universitare (însotite de diplomele a caror anexa o constituie); nu se vizeaza situatii scolare eliberate de institutii de învatamânt particulare NEACREDITATE.

3. PROGRAMELE ANALITICE - pentru învatamânt superior, numai însotite de diploma si foaia matricola si doar pentru institutii acreditate.Acte de studii (diplome, foi matricole, programe analitice - NUMAI ACTELE DIN ÎNVATAMÂNTUL SUPERIOR) - vizare în vederea recunoasterii în strainatate -
ATUNCI CÂND AUTORITATILE COMPETENTE DIN STATUL RESPECTIV O CER

Înainte de a demara aceasta procedura de vizare si traducere a actelor de studii verificati la ambasada sau consulatul tarii de destinatie conditiile în care puteti obtine recunoasterea diplomelor Dvs. Nu este obligatoriu ca toate actele sa necesite vizarea si nu toate statele accepta traducerile facute în România.PENTRU TARILE CARE AU ADERAT LA CONVENTIA DE LA HAGA
(NUMAI ACTELE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR)
Image

PENTRU TARILE CARE NU SUNT SEMNATARE ALE CONVENTIEI DE LA HAGA
(NUMAI ACTELE DIN INVATAMANTUL SUPERIOR)

Sursa: Ministerul Educatiei si Cercetarii